Posiedzenie Zgromadzenia MZC

 

Przewodniczący Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie zawiadamia, że najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniu 10 czerwca 2015 r. o godz. 12:00 w biurze MZC z/s we Włodawie, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad II.IV.15 posiedzenia Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z I.IV.15 posiedzenia Zgromadzenia.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Związku o działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami Zgromadzenia.
 5. Interpelacje i zapytania Członków Zgromadzenia.
 6. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski, zapytania Członków Zgromadzenia.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu MZC z/s we Włodawie z wykonania planu finansowego za 2014 r.

 1. a) omówienie sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku,
 2. b) omówienie informacji o stanie mienia komunalnego,
 3. c) odczytanie opinii RIO w Lublinie w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego,
 4. d) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej,
 5. e) dyskusja,
 6. f) głosowanie;

8.2. udzielenie absolutorium Zarządowi Związku z tytułu wykonania planu finansowego za 2014 r.;

8.3. zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2018;

8.4. zmian w planie finansowym na rok 2015;

8.5. zmiany uchwały nr XV/41/13 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalania stawki opłaty za pojemnik;

8.6. zmiany uchwały nr XV/43/13 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 1. Sprawy bieżące.
 2. Zakończenie obrad.

                                                        (Przewodniczący Zgromadzenia – Wiesław Muszyński)

Treść zawiadomienia:
Zaproszenie na walne Zgromadzenie