O MZC

https://mzcwlodawa.pl/o-nas-4/

Na początku 2004 r. miasto Włodawa zainicjowało powołanie Międzygminnego Związku, którego celem miała być rozbudowa dotychczasowego składowiska odpadów zlokalizowanego we Włodawie. Do udziału w zrzeszeniu się w Związku zaproszono 12 sąsiadujących z miastem gmin. Dnia 24 listopada 2004 roku Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie został wpisany do Rejestru Związków Międzygminnych, pod pozycją 270. Statut Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie zgłoszony w Dz. Urz. Woj. lubelskiego dnia 8 grudnia 2004r. Nr 210, poz. 2775. W 2005 r. opracowano dokumentację techniczną  i podjęto starania o pozyskanie środków zewnętrznych na zaplanowaną modernizację ówczesnego  składowiska odpadów. Skromność środków własnych gmin członkowskich Związku i trudności z pozyskaniem środków zewnętrznych nie pozwoliły na  rozpoczęcie przedsięwzięcia. W latach 2006 – 2007 z członkostwa w Związku rezygnuje gmina Wola Uhruska oraz  gmina Urszulin, w 2009 – 2010 rezygnują trzy następne gminy tj. gmina Włodawa, Sosnowica i Wyryki.

Pozostałe w Związku, miasto Włodawa i gminy: Stary Brus, Hanna, Podedwórze, Hańsk, Sosnówka, Sławatycze, postanawiają o kontynuowaniu zamierzonego zadania. Ze względu na szybko zapełniającą się gromadzonymi odpadami wykorzystywaną dotychczas starą kwaterę, groźby wyłączenia z możliwości dalszej eksploatacji składowiska, organy Związku zdecydowały o budowie nowej kwatery na gromadzenie odpadów. Nowa kwatera miała zapewnić w okresie tj. do czasu ukończenia  zaplanowanej modernizacji i przekazania do użytku  nowego zakładu zagospodarowania odpadów, nieprzerwane zagospodarowanie odpadów z obszaru miasta i gmin członkowskich Związku.  W tym celu zostaje zaktualizowana niezbędna dokumentacja  i w 2009 r . z własnych środków zasilonych  pożyczką z WFOŚ powstaje pierwsza kwatera balastu wraz z instalacją odciekową, przepompownią  i zbiornikiem odcieków. Zmiany w składzie członków Związku i zmiany w stanowionym w międzyczasie prawodawstwie wymusiły konieczność wprowadzenia wielu ważnych czasochłonnych zmian do opracowanego projektu budowy ZZO i wniosku o dofinansowanie o które w RPO-WL 2007-2013 Związek się ubiegał. Pozytywna ocena Instytucji Zarządzającej RPO WL  kompletnej dokumentacji technicznej i złożonego wniosku pozwoliła Związkowi na podpisanie umowy z Województwem Lubelskim na realizację z 57% dofinansowaniem Projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych we Włodawie w celu utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów”.

Wartość projektu 13 596 310,36 zł

Wielkość dofinansowania 7 640 199,93 zł

Wkład własny poszczególnych gmin

– Miasto Włodawa – 1 932 323,53 zł

– Gmina Hańsk – 497 458,92 zł

– Gmina Hanna – 408 223,14 zł

– Gmina Sosnówka – 340 179,73 zł

– Gmina Sławatycze – 324 405,26 zł

– Gmina Stary Brus – 277 438,45 zł

– Gmina Podedwórze – 225 369,38 zł

26 lipca 2012 roku podpisana została umowa z wykonawcą na realizację przedmiotowego projektu. Najkorzystniejszą ofertę spośród dwóch firm biorących udział w postępowaniu złożyła firma „HANDBUD , która zaoferowała wykonanie zadania za cenę brutto 11.842.000 zł, druga znacznie droższa oferta opiewała na kwotę 17 000 000zł. Harmonogram realizacji inwestycji zakładał wykonanie robót budowlanych wraz z dostawami wyposażenia i urządzeń do 30 maja 2013 roku.

Z przyczyn niezależnych od Związku m, między innymi  ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, a także nie wywiązania się z terminów umownych przez wykonawców w tym realizującego  współzależny element zakładu tj. „Zintegrowany system obsługi zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych we Włodawie wraz z monitoringiem wizyjnym terenu ZZO” , termin realizacji zadania uległ wydłużeniu.

Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie otrzymał pozwolenie użytkowania  i rozpoczął działalność z początkiem  czerwca 2013 r.