Informacja ze spotkania z działkowcami w MZC

W dniu 3 czerwca 2016 roku w Międzygminny Związku Celowym z siedzibą we Włodawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na terenie miasta Włodawy. Głównym celem spotkania było ustalenie sposobu usuwania odpadów z Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Wprowadzając do dyskusji pracownik MZC poinformował działkowców o nowych zasadach odpłatności za wywóz odpadów z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Dla rodzinnych ogrodów działkowych znaczenie ma przede wszystkim dodany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 6j ust. 3b, który zmienił system naliczania opłat za wywóz śmieci.

Wspólnie ustalono, że czas najwyższy uregulować sytuację związaną z odpadami komunalnymi wytwarzanymi na ogrodach działkowych, które bez wątpienia powstają, chociażby w trakcie rodzinnych spotkań na działkach, czy też w wyniku prowadzenia upraw ogrodniczych. Na działkach powstaje dość duża ilość odpadów komunalnych, które ze względu na swój charakter mogą być poddane kompostowaniu. Jednak niewielu z działkowiczów chce, może, bądź potrafi to robić. Przypominamy również, że nie wszystkie odpady mokre nadają się do kompostowania, dotyczy to odpadów higienicznych, takich jak zużyte ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne i pieluchy jednorazowe. Znacznie gorzej sytuacja przedstawia się odnośnie odpadów suchych. Zdarza się, że odpady wyprodukowane na terenach ogródków działkowych zostają podrzucane do koszy na drobne odpady komunalne przy ciągach pieszych, czy też do pojemników przypisanych dla innych nieruchomości. W najgorszym przypadku działkowcy swoimi odpadami zanieczyszczają ulice, place i tereny otwarte. Wiele osób zabiera śmieci z działki do domów fałszując przy tym dane określone w deklaracji, gdyż w deklaracji podana jest ilość odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Ponadto art. 23 ustawy o odpadach zakazuje zbierania odpadów komunalnych poza miejsce wyprodukowania. Niedopuszczalne jest także palenie śmieci. Poza tym, że jest to wykroczenie, za które grozi kara grzywny od 500 zł do 5000 zł, a nawet kara pozbawienia wolności, to zdrowotne i środowiskowe skutki są znacznie poważniejsze.

IMG_4057

Obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika również z art. 33 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Opłata za wywóz śmieci wchodzi w skład opłaty ogrodowej, którą uchwala corocznie walne zgromadzenie członków Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Zobowiązani do jej zapłaty są wszyscy działkowcy, gdyż zgodnie z ustawą działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych w częściach przypadających na jego działkę. Na koszty funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych składają się między innymi wydatki na utrzymanie porządku i czystości.

Według ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a do takich niewątpliwie należą ogródki działkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę roczną opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ryczałtowa opłata za wywóz śmieci oznacza, że opłata ta ma być określana bez ustalania okresu przebywania na danej nieruchomości i faktycznego czasu oraz ilości wytwarzanych odpadów. Ma być wyliczana w oparciu o analizę kalkulacji kosztowych wynikających z wdrożonego systemu gospodarowania odpadami na terenie Międzygminnego Związku Celowego dla przedmiotowych nieruchomości. Wstępne szacunki wskazują, iż Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych wnosiłyby opłaty roczne w wysokości będącej wielokrotnością stawki 28 zł i ilości działek w danym ogrodzie, przy zastosowaniu selektywnej zbiórki, bądź stawki 46 zł pomnożonej przez ilość działek przy zbiórce nieselektywnej.

Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Zgromadzenie Związku na swoim posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2016 roku.

Przedstawiciele Międzygminnego Związku Celowego zadeklarowali gotowość wzięcia udziału w walnych Zebraniach Rodzinnych Ogrodów Działkowych i osobistego poinformowania o zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi na tego rodzaju nieruchomościach.