Informacja na temat ochrony danych osobowych
w MZC z siedzibą we Włodawie

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO).

W związku z tym pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych przez MZC
z siedzibą we Włodawie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie

2) Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: ido@mzcwlodawa.pl

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

a)  art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w tym przypadku przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji obowiązku odbioru odpadów i wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. rozpatrywanie skarg i reklamacji dotyczących odbioru odpadów i wnoszenia opłat, a także innych wniosków i zapytań skierowanych do administratora (art. 6 ust. 1 lit. b i c) RODO;

4)Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5)    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach wskazanych w pkt.3, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. policji, sadowi, prokuratorowi;

b) podmiotom wykonującym zadania wynikające z przepisów prawa, takim jak BIK oraz biura informacji gospodarczej,

6) Państwa  dane osobowe będą przechowywane przez okres: czas trwania obowiązku odbioru odpadów komunalnych oraz wnoszenia opłaty za odbiór odpadów, okres przedawnienia powyższych roszczeń oraz okres archiwizowania  dokumentów wg. obowiązujących przepisów prawa;

7) Informujemy, że przysługują Państwa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora, odpowiednie prawa wynikające z RODO:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2.  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3.  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy:
  • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  •  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku, gdy:
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
  • zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją oraz przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora.;

8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

9) podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z wykonaniem obowiązku odbioru odpadów oraz wnoszenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych;

10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.