Zmiany w płatnościach – ważny komunikat !

Informujemy, że począwszy od dnia 6 września 2019 r., opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być wnoszone wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy przypisany do konta wymiarowego dla każdej nieruchomości, dla której złożono deklarację, bądź drogą decyzji administracyjnej ustalono wysokość opłaty. Numery indywidualnych rachunków bankowych otrzymują Państwo każdorazowo w rocznej informacji o opłatach i w zawiadomieniach o zmianie stawek opłat. Ponadto informację o rachunku można uzyskać w biurze Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.

Zatem, nie będą przyjmowane opłaty na ogólny rachunek bankowy MZC prowadzony przez Santander Bank Polska SA nr 60150013731213700405410000 służący wyłącznie do obsługi innych niż opłaty tytułów płatniczych.

Powyższe ustalenie jest wynikiem zmiany przepisów ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – art. 6r ust. 1ab.