Ważne informacje dla działkowców

Nadchodzi wiosna, a co za tym idzie już wkrótce rozpoczną się prace porządkowe w przydomowych ogrodach jak również w ogródkach działkowych. Przypominamy, że ogrody działkowe zaliczają się do nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016 poz. 250) u.c.p.g., dla nieruchomości zajmowanych przez ogrody działkowe ma obowiązywać roczna zryczałtowana stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ryczałtowa opłata jest ustalana jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach, o których mowa w art. 6 j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zarząd Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie niejednokrotnie spotykał się z Zarządami Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na terenie działań Związku w celu ustalenia średniej ilości odpadów powstających na tych nieruchomościach. W rezultacie Zgromadzenie Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie w dniu 18 lipca 2016 r. podjęło stosowne uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaliło wysokość tej opłaty i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Jak wynika z uchwały nr VIII.31.16 http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2016/3341/akt.pdf nieruchomości stanowiące zespół rodzinnych ogrodów działkowych, ze względu na różną liczebność poszczególnych działek, a co za tym idzie różną ilość wytwarzanych odpadów, będą wnosiły opłatę będącą iloczynem kwoty 12 zł i ilości działek dla odpadów segregowanych i iloczynem kwoty 21 zł dla odpadów niesegregowanych. Oznacza to, że każdy działkowiec będzie zobowiązany do zapłaty, w częściach przypadających na jego działkę, kwoty 12 zł lub kwoty 21 zł jeśli zadeklaruje brak segregacji.

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku zapłacą 96 zł od domku letniskowego za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny, natomiast za opady niesegregowane kwota ta wynosi 168 zł. Opłatę tę należy uiszczać w terminie do 15 marca każdego roku z góry.

Obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika również z art. 33 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Opłata za wywóz śmieci wchodzi w skład opłaty ogrodowej, którą uchwala corocznie walne zgromadzenie członków Polskiego Związku Działkowców. Zobowiązani do jej zapłaty są wszyscy działkowcy, gdyż zgodnie z ustawą działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych w częściach przypadających na jego działkę. Na koszty funkcjonowania ROD składają się między innymi wydatki na utrzymanie porządku i czystości.

W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie odbierana każda zebrana przez właściciela nieruchomości ilość odpadów komunalnych. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów określa uchwała nr VIII.33.16 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2016/3367/akt.pdf

Dla domków letniskowych i ogródków działkowych częstotliwość odbioru odpadów przedstawia się następująco:

– 1 raz w miesiącu – frakcja sucha,Działka

– 2 razy w miesiącu – frakcja mokra

(z terenów miejskich).

– 1 raz w miesiącu – frakcja mokra

(z terenów wiejskich).

 

 

Ponadto informujemy, że w ramach tej opłaty właściciele nieruchomości otrzymają worki z tworzywa sztucznego jako pojemniki na odpady zbierane w sposób selektywny dla frakcji suchej w ilości 1 worek miesięcznie na jedną nieruchomość letniskową i 1 worek rocznie na jedną działkę w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Według przepisów ustawy (u.c.p.g.) obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spoczywa na właścicielach nieruchomości przez co rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu. W związku z tym, to Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych, a nie poszczególni działkowcy powinni wypełnić i złożyć stosowną deklarację. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także instrukcję jak prawidłowo wypełnić deklarację można znaleźć na naszej stronie internetowej http://mzcwlodawa.pl/do-pobrania-4/deklaracja-o-wysokosci-oplaty/

Wypełnioną deklarację należy złożyć w siedzibie biura MZC przy ul. Żołnierzy WiN 22 we Włodawie, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.