Spółdzielnia musi poprawić gospodarowanie odpadami

Jak dotąd nie przyniosły rezultatu próby nakłonienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie do poprawy jakości i sposobu gospodarowania odpadami na terenie nieruchomości, które są zarządzane przez spółdzielnię. Niewystarczająca ilość pojemników dla mieszkańców i przedsiębiorców, nieprzestrzeganie zasad selektywnej zbiórki oraz niezabezpieczone przed dostępem osób postronnych pojemniki doprowadziły do nagromadzenia w nich odpadów rażąco przekraczających ilość odpadów faktycznie wytworzonych przez mieszkańców. Jako że koszty związane z zagospodarowaniem tych odpadów są bezpośrednio związane z ich ilością, to też Międzygminny Związek Celowy z siedziba we Włodawie, będący organem zarządzającym gospodarką odpadami w mieście, zobowiązany został do ustalenia dla spółdzielni wyższej opłaty, niż wynikało to ze złożonych przez nią deklaracji.

Dobiegło właśnie końca postępowanie podatkowe w tej sprawie i zakończyło się decyzją, która zobowiązuje spółdzielnię do wniesienia opłat miesięcznych (począwszy od lipca 2013 r.) w kwotach wyższych średnio o ok. 80% miesięcznie. Organ wydający decyzję zastosował tutaj najkorzystniejsze z możliwych stawki, jak i przyjęte wskaźniki nagromadzenia odpadów. Warto dodać, że jest to już druga decyzja podwyższająca tę opłatę, którą poprzednio uchylono w sądzie administracyjnym z przyczyn proceduralnych. Z tych też powodów Zarząd MZC powołał tym razem biegłego, aby wszelkie ustalenia w postępowaniu podatkowym poddać ocenie osoby niezależnej, posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie. To właśnie sugestie biegłego spowodowały, że MZC zastosował wobec spółdzielni najkorzystniejsze z możliwych rozwiązań.

Niemniej jednak na tę podwyższoną opłatę, będącą wynikiem niegospodarności zarządu spółdzielni w gospodarowaniu odpadami, jej władze będą musiały znaleźć źródło finansowania. Oby nie byli to jej mieszkańcy, którzy w większości nie mieli wpływu na zaistniały stan rzeczy. Tak czy inaczej, Zarząd MZC-u nie może dopuścić, aby inni mieszkańcy miasta,  a także mieszkańcy sąsiednich gmin, którzy potrafią zabezpieczać swoje pojemniki oraz rzetelnie deklarują opłaty, ponosili koszty zagospodarowania odpadów, które znajdują się w pojemnikach spółdzielni, a pochodzą z nieustalonych źródeł, nieobjętych deklaracją i opłatą.

Podkreślić przy tym należy, że opłata miesięczna od mieszkańca, na terenie gmin należących do MZC, nie ulega zmianie i w dalszym ciągu wynosi 7 zł od osoby oraz 14 zł za pojemnik 110 L przy stosowaniu segregacji odpadów, oraz odpowiednio 12 zł od osoby  i 23 zł za pojemnik, przy braku segregacji. Dotyczy to również członków spółdzielni mieszkaniowej.