Segregacja zaczyna się w domu…

Ponad rok minął od wejścia w życie nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi. Sytuacja w zakresie tzw. dzikich wysypisk jak i segregacji odpadów poprawiła się znacząco, jednak wciąż nie jest zadowalająca. Wprowadzona przez Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie, dwufrakcyjna zbiórka odpadów komunalnych, jest znacznie wygodniejsza dla mieszkańców niż segregacja wielofrakcyjna. Stosując się do zasad segregacji możemy uniknąć w przyszłości problemów z wysokimi kosztami zagospodarowania odpadów, jak i przyczynimy się do poprawy stanu środowiska, które nas otacza.

Zatem segregujmy według podziału na:

frakcja mokra:
– organiczne odpady kuchenne,
– odpady z bytowania zwierząt domowych,
– zmiotki, kurz z odkurzaczy,
– pieluchy i pielucho-majtki
– popioły z pieców i kominów domowych – w odrębnym opakowaniu,
– odpady pochodzenia roślinnego (gałęzie, trawa, liście, owoce) – w odrębnym opakowaniu

frakcja sucha:
– szkło,
– metale,
– tworzywa sztuczne,
– papier i tektura,
-odpady łazienkowe,
– jedno i wielomateriałowe opakowania (m.in. kartony po mleku i napojach).

Odpady należy segregować zgodnie opisanymi wyżej zasadami w odpowiednich pojemnikach lub workach. Ważne jest również, aby wystawiać odpady zgodnie z harmonogramem odbioru poszczególnych frakcji. Są one dostępne na stronach internetowych urzędów gmin, stronie związku (www.mzcwlodawa.pl) jak i podmiotów odbierających odpady:

– MPGK we Włodawie (www.mpgk.wlodawa.pl)

– EKO-BUG (www.ekobug.pl).

Informację o terminie odbioru odpadów można również uzyskać telefonicznie: 82 572-58-56.

Jak widać segregacja odpadów domowych u źródła nie jest skomplikowanym procesem a przynosi nam wszystkim znaczne korzyści. Selektywna zbiórka we własnym domu jest pierwszym krokiem do uzyskania wysokiego stopnia recyklingu, co zwiększa wpływy ze sprzedaży surowców i obniża koszty zagospodarowania odpadów. Jednakże nie każdy segreguje poprawnie. Bardzo często do jednego pojemnika wrzucamy różnorodne produkty, które przy prawidłowej segregacji można by ponownie przetworzyć bez dodatkowych nakładów. Takie zachowania prowadzą do zwiększenia kosztów zagospodarowania tych odpadów, a dalszej konsekwencji  do wzrostu stawek opłat, do których jesteśmy ustawowo zobowiązani.

segregacja