Segregacja odpadów naszym priorytetem

W ostatnich tygodniach odnotowano pogorszenie poziomu segregacji odpadów na terenie gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.

Segregacja odpadów komunalnych jaka obowiązuje na terenie działań związku, z podziałem na dwie frakcje nie należy do najtrudniejszych. Dzięki selektywnej zbiórce odpadów niepotrzebne nam przedmioty nie trafiają na składowisko, czyli nie zaśmiecają otaczającego nas środowiska. Aby pomóc ziemi i przede wszystkim sobie wystarczą chęci i stosowanie się do prostych zasad. Frakcja sucha to odpady komunalne pozbawione frakcji organicznej, które podlegają dalszej selekcji w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów we Włodawie (szkło, metale, tworzywa sztuczne, tkaniny, papier i tektura). Frakcja mokra to odpady organiczne ulegające biodegradacji, z których można wyprodukować kompost, ale także odpady higieniczne, zielone oraz popioły z pieców i kominów. Zmieszanie tych frakcji przedłuża czas ich przetwarzania, a co za tym idzie zwiększają się koszty zagospodarowania odpadów.

Zarząd MZC nieustanie dąży do wypracowania optymalnego sposobu rozwiązania tego problemu. Segregacja odpadów zaczyna się w momencie umieszczenia ich przez mieszkańców w odpowiednich pojemnikach, dlatego to od nich w głównej mierze zależy, czy proces segregacji przebiega w sposób prawidłowy. Weryfikacji poszczególnych frakcji oddawanych odpadów dokonuje firma odbierająca odpady z naszych gospodarstw domowych. Z uwagi na nasilające się przypadki nieprawidłowej segregacji podjęto decyzję o zwiększeniu liczby i częstotliwości kontroli, które z pewnością wykażą źródło powstałego problemu. Inspektorzy sprawdzą pojemniki na odpady w zakresie stosowania zasad selektywnej zbiórki oraz zgodności z wymogami prawa (m.in. wyposażenie nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników oraz utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie technicznym). W przypadku, gdy dane gospodarstwo domowe nie stosuje się do zasad selektywnej zbiórki pomimo zobowiązania się do tego w złożonej deklaracji, po uprzednim wszczęciu postępowania, wydawana jest decyzja zmieniająca wysokość opłaty z tytułu gospodarowania odpadami.

Zdecydowana większość mieszkańców zdeklarowała chęć segregowania odpadów, z podziałem na dwie frakcje: suchą i mokrą. Zasady dot. gospodarki odpadami określone są w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie miasta Włodawa i zobowiązują nas wszystkich do ich przestrzegania. Prawidłowa segregacja odpadów w gospodarstwach domowych umożliwia ich powtórne wykorzystanie, co bezpośrednio wpływa na poprawę stanu naszego środowiska.

Szczegółowe zasady segregacji dostępne są także pod adresem:

http://mzcwlodawa.pl/gospodarka/segregacja/