Stawki opłat

http://mzcwlodawa.pl/gospodarka/stawki-oplat/

(obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2020 r.)

  • Nieruchomości zamieszkałe

Od 1 sierpnia 2020 r. miesięczna stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałej wynosi 18,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Opłatę należy uiszczać do 15. dnia po upływie każdego miesiąca, którego ona dotyczy, na indywidualny numer rachunku bankowego przypisany do nieruchomości.

 

  • Domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku (np. na cele rekreacyjno-wypoczynkowe)

Od 1 sierpnia 2020 r. wysokość opłaty rocznej za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości letniskowych wynosi 150,00 zł od nieruchomości. Opłatę należy uiszczać z góry do dnia 15 marca każdego roku, na indywidualny numer rachunku bankowego przypisany do nieruchomości.

 

  • Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne

Systemem objęci zostali również właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zobowiązani są oni ponosić opłatę od pojemnika. Od 1 sierpnia 2020 r. stawki opłat za poszczególne wielkości pojemników lub/i worków przedstawiają się następująco:

  1.  za worek o pojemności 120 l – w wysokości 15,00 zł
  2.  za pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 6,30 zł 
  3.  za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 12,60 zł
  4.  za pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 58,20 zł
  5.  za pojemnik o pojemności 7000 l (KP-7) – w wysokości 370,00 zł

 

Dla nieruchomości mieszanych stawka będzie sumą opłat przypisanych poszczególnym rodzajom nieruchomości.

 

UWAGA!!! 

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Zarząd Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie określi w drodze decyzji wysokość opłaty w kwocie odpowiadającej dwukrotności stawki podstawowej.

 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr VIII.22.20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalania stawki opłaty za pojemnik