Poziomy recyklingu

http://mzcwlodawa.pl/gospodarka/poziomy-recyklingu/

Informacja o osiągniętych przez związek, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zawarta jest w sprawozdaniu rocznym z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

http://www.bip.mzcwlodawa.pl/index.php?id=353