Dwie frakcje z dobrymi wynikami

Jednym z głównych założeń gospodarki odpadami na terenie działania Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie jest osiągnięcie coraz lepszych wyników poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia tzw. surowców wtórnych, czyli papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła. Poziomy jakie należy uzyskać zostały  określone  w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645).  Z roku na rok dzięki zdobytemu doświadczeniu, na terenach naszego działania udaję się wypracować dość wysokie wyniki w porównaniu do przyjętych przez Ministra Środowiska minimalnych norm w tym zakresie. Pomimo, iż  sposób segregacji odpadów u źródła pozostał w systemie dwufrakcyjnym, rezultat naszych działań jest na dość zadowalającym poziomie, co obrazuje poniższa tabela. Jest to znaczące osiągnięcie i ważny wskaźnik podsumowujący wspólną pracę mieszkańców i służb zarządzających systemem gospodarki odpadami.

POZIOMY RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA [%]

Rok

2013

2014 2015 2016 2017 2018

2019

Minimalny poziom określony przez Ministra Środowiska

 [%]

12

14 16 18 20 30

40

Poziom osiągnięty przez Międzygminny Związek Celowy
[%]

29,95

95,8 92,8 69,4 70,6 _

_