Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://mzcwlodawa.pl/do-pobrania-4/deklaracja-o-wysokosci-oplaty/
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - format A5
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - format A4

INFORMACJA RODO - format A4

Aby wydruk dwustronny deklaracji w formacie A5 był prawidłowy należy w opcjach drukarki zaznaczyć: wydruk wg krótszej lub górnej krawędzi

Deklarację można również złożyć drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP.
Należy się zarejestrować oraz posiadać aktywny profil zaufany.

Poniżej znajduje się instrukcja, jak prawidłowo wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Instrukcja wypełniania deklaracji

STR. 1

1Jeżeli deklaracja nie była składana, lub zmienił się stan faktyczny osób zamieszkałych/ilości wytwarzanych odpadów zaznaczamy symbolem „X” kwadrat przy deklaracja, natomiast jeżeli dotyczy zmiany danych personalnych/adresowych lub innych powstałych w wyniku pomyłki czy zmiany stanu faktycznego – zaznaczamy korekta deklaracji.

2W tej rubryce wybieramy stosunek prawny do nieruchomości na którą będziemy składali deklarację.

3W tej rubryce wybieramy osobowość prawną.

STR. 2

4Wypełniamy danymi właściciela/firmy wraz z adresem zamieszkania, bądź głównej siedziby firmy/instytucji.

5Informacje dotyczące położenia nieruchomości z której będą odbierane odpady komunalne.Następnie wskazujemy rodzaj nieruchomości: „zamieszkała”„niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne” lub „w części zamieszkała oraz w części niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne”

6Oświadczenie czy na danej nieruchomości odpady będą gromadzone w sposób selektywny –TAK/NIE

F.

7Wypełniamy w przypadku, gdy wskazaliśmy rodzaj nieruchomości jako „zamieszkała”, bądź „w części zamieszkała…”. Wpisujemy ilość osób zamieszkujących na danej nieruchomości, następnie wybieramy stawkę. Jeżeli deklarujemy selektywną zbiórkę odpadów komunalnych wypełniamy rubrykę nr 19, w innym przypadku rubrykę nr 20. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawarte są w uchwale Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie Nr XV.41.13

8Wypełniamy w przypadku, gdy wskazaliśmy rodzaj nieruchomości jako „niezamieszkała, na której…”, bądź „w części zamieszkała…”. Wpisujemy wielkość pojemników na odpady. W rubryce II wybieramy stawkę za pojemnik. Jeżeli deklarujemy selektywną zbiórkę odpadów komunalnych wypełniamy rubrykę a, w innym przypadku rubrykę b. W polu III wybieramy ilość pojemników, które oddamy w ciągu jednego miesiąca. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawarte są w uchwale Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie Nr XV.41.13. Stawki opłat – http://mzcwlodawa.pl/gospodarka/stawki-oplat/

 H.

9Podsumowujemy miesięczną stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sumujemy pola 21/22 i 23 z działów F i G.

10

Część I dotyczy nieruchomości wykorzystywanych do celów rekreacyjno-wypoczynkowych (tzw. domki letniskowe).  Od 1 stycznia 2016 roku w życie wchodzi uchwała, która ustala stawki ryczałtowe dla tego typu nieruchomości.

11Uzasadniamy zmianę deklaracji. Ważne aby podać datę, od kiedy deklaracja będzie obowiązywała. Następnie podpisujemy deklaracje czytelnym, własnoręcznym podpisem.

 

Wysyłamy tradycyjną pocztą lub dostarczamy osobiście do siedziby Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie

ul. Żołnierzy WiN 22

22-200 Włodawa

 

Wysłanie deklaracji drogą elektroniczną umożliwi nam platforma ePUAP.