Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://mzcwlodawa.pl/do-pobrania-4/deklaracja-o-wysokosci-oplaty/

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DO7- format A4


Deklarację można również złożyć drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP. 
Należy się zarejestrować oraz posiadać aktywny profil zaufany. W polu wyszukiwania podać kod 22-200 , następnie otworzyć profil Międzygminnego Związku Celowego , a następnie kliknąć załatw sprawę.

Poniżej znajduje się instrukcja, jak prawidłowo wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Instrukcja wypełniania deklaracji

STR. 1

dek1

Jeżeli deklaracja nie była składana, lub zmienił się stan faktyczny osób zamieszkałych/ilości wytwarzanych odpadów zaznaczamy symbolem „X” kwadrat przy deklaracja, natomiast jeżeli dotyczy zmiany danych personalnych/adresowych lub innych powstałych w wyniku pomyłki czy zmiany stanu faktycznego – zaznaczamy korekta deklaracji.

W tej rubryce wybieramy stosunek prawny do nieruchomości na którą będziemy składali deklarację.

dek3a
W tej rubryce wybieramy osobowość prawną.

2a

STR. 2

dek3
Wypełniamy danymi właściciela/firmy wraz z adresem zamieszkania, bądź głównej siedziby firmy/instytucji.

3ainformacje dotyczące położenia nieruchomości z której będą odbierane odpady komunalne.Następnie wskazujemy rodzaj nieruchomości: „zamieszkała”„niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne” lub „w części zamieszkała oraz w części niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne”

F.

4a

Wypełniamy w przypadku, gdy wskazaliśmy rodzaj nieruchomości jako „zamieszkała”, bądź „w części zamieszkała…”. Wpisujemy ilość osób zamieszkujących na danej nieruchomości, następnie wybieramy stawkę. Jeżeli deklarujemy selektywną zbiórkę odpadów komunalnych wypełniamy rubrykę nr 19, jeżeli mamy kompostownik to możemy zamiast w rubryce  nr  19 wpisać ulgową stawkę w rubryce nr 20. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawarte są w uchwale Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie Nr XV.41.13


5awypełniamy w przypadku, gdy wskazaliśmy rodzaj nieruchomości jako „
niezamieszkała, na której…”, bądź „w części zamieszkała…”. Wpisujemy wielkość pojemników na odpady. W rubryce II wybieramy stawkę za pojemnik. Jeżeli deklarujemy selektywną zbiórkę odpadów komunalnych wypełniamy rubrykę a, w innym przypadku rubrykę b. W polu III wybieramy ilość pojemników, które oddamy w ciągu jednego miesiąca. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawarte są w uchwale Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie Nr XV.41.13. Stawki opłat – http://mzcwlodawa.pl/gospodarka/stawki-oplat/

 H. Podsumowujemy miesięczną stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sumujemy pola 21/22 i z działów F i G.

6a
Część I dotyczy nieruchomości wykorzystywanych do celów rekreacyjno-wypoczynkowych (tzw. domki letniskowe).  Od 1 stycznia 2016 roku w życie wchodzi uchwała, która ustala stawki ryczałtowe dla tego typu nieruchomości.

dek10
Uzasadniamy zmianę deklaracji. Ważne aby podać datę, od kiedy deklaracja będzie obowiązywała. Następnie podpisujemy deklaracje czytelnym, własnoręcznym podpisem.

 

Wysyłamy tradycyjną pocztą lub dostarczamy osobiście do siedziby Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie

ul. Żołnierzy WiN 22

22-200 Włodawa

 

Wysłanie deklaracji drogą elektroniczną umożliwi nam platforma ePUAP.