Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w nowym systemie segregacji odpadów

Na terenie działań Międzygminnego Związku Celowego od 1 lipca 2020 r. odpady będą odbierane od mieszkańców według następujących zasad (minimalna częstotliwość odbioru):

zabudowa jednorodzinna, nieruchomości letniskowe, ogrody działkowe:

 • papier – raz na 2 miesiące,
 • metale i tworzywa sztuczne – co najmniej raz w miesiącu,
 • szkło – raz na 3 miesiące,
 • bioodpady i zmieszane:
 • z nieruchomości położonych na terenach miejskich – raz na 2 tygodnie, przy czym odbieranie następuje w ten sam dzień tygodnia;
 • nieruchomości położonych na terenach wiejskich – raz na miesiąc, natomiast w okresie od kwietnia do października – raz na 2 tygodnie;
 • popiół – w okresie od października do kwietnia – raz w miesiącu,
 • odpady zielone – w okresie od kwietnia do października – raz w miesiącu,
 • odpady wielkogabarytowe (meble, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) – co najmniej raz na 3 miesiące.

zabudowa wielolokalowa:

 • papier – raz na 2 tygodnie,
 • metale i tworzywa sztuczne – co najmniej 2 razy w miesiącu,
 • szkło – raz na miesiąc,
 • bioodpady i zmieszane – co najmniej raz na tydzień,
 • odpady wielkogabarytowe – raz na miesiąc,

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

 • papier – raz na 2 miesiące,
 • metale i tworzywa sztuczne – co najmniej raz w miesiącu,
 • szkło – raz na 3 miesiące,
 • bio i zmieszane – raz na 2 tygodnie, przy czym odbiór odpadów odbywa się w tym samym dniu tygodnia.
 • bio i zmieszane – w przypadku podmiotów handlowo-usługowych i gastronomicznych prowadzących działalność poza budynkami, lokalami w formie ogródków, wprowadza się obowiązek codziennego przekazywania odpadów komunalnych do posiadanego pojemnika na odpady zmieszane oraz do pojemników na odpady gromadzone selektywnie.
 • odpady wielkogabarytowe – co najmniej raz na 3 miesiące.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na drugie półrocze 2020 r. zostaną doręczone mieszkańcom przez podmiot odbierający odpady, a także zostaną opublikowane na stronie internetowej mzcwlodawa.pl w zakładce „harmonogramy”.

Pojemność, a także ilość pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych musi być dostosowana do liczby osób korzystających z tych pojemników, do ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów oraz częstotliwości ich opróżniania. Minimalną pojemność pojemników w zależności od rodzaju nieruchomości oraz liczby osób korzystających z pojemników, jak również częstotliwości odbierania odpadów z nieruchomości zostały ustalone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Lubel. z 2020 r. poz. 1146).